1. W klubie jedyną obowiązująca opłatą jest składka członkowska.
 2. Stowarzyszenie ” Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW ” finansowane jest wyłącznie ze składek członkowskich oraz dofinansowań z urzędu m. st. Warszawy, urzędu dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy oraz innych instytucji i sponsorów.
 3. Wszystkie pozyskane w ten sposób środki wykorzystywane są na cele statutowe.
 4. Wysokość składek członkowskich ustalane są przez Zarząd MKS KORONA WILANÓW w drodze uchwały w oparciu o koszty funkcjonowania poszczególnej sekcji i klubu.
 5. Składki członkowskie obowiązują cały rok kalendarzowy.
 6. Składki należy wnosić w pełnej wysokości, niezależnie od faktycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 7. Pojedyncza nieobecność zawodnika nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.
 8. Składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
 9. Nagłe zachorowania i nieobecność dziecka nie mogą być powodem płacenia niższej składki.
 10. Składka może ulec zmniejszeniu lub zwolnieniu z niej w przypadku : długotrwałej choroby przekraczającej 30 dni na pisemny wniosek rodzica, udokumentowanej trudnej sytuacji finansowej, osiągnięć sportowych na wniosek trenera lub kierownika sekcji.
 11. Miesięczna składka członkowska za członka uczestnika ( dziecko ) jest obligatoryjna i płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 12. W przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, klub zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z grupy treningowej.
 13. Zniżka dla rodzeństwa 50% składki na drugie i kolejne dziecko.
 14. Składka za okres wakacyjny dla wszystkich członków uczestników  ( lipiec i sierpień ) 35 zł

___________________________________________________________________________

 • Składka członkowska w sekcji siatkówki w 2018 roku wynosi 75 złotych miesięcznie
 • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest płatność ( Jan Nowak, składka członkowska za kwiecień 2018 )

 

Numer konta sekcji siatkówki : 44 1240 1109 1111 0010 6991 9104