1. W klubie jedyną obowiązująca opłatą jest składka członkowska.
 2. „Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW” finansowany jest wyłącznie ze składek członkowskich oraz dofinansowań z urzędu m. st. Warszawy, urzędu dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy oraz innych instytucji i sponsorów.
 3. Wszystkie pozyskane w ten sposób środki wykorzystywane są na cele statutowe.
 4. Wysokość składek członkowskich ustalane są przez Zarząd MKS KORONA WILANÓW w drodze uchwały w oparciu o koszty funkcjonowania poszczególnej sekcji i klubu.
 5. Składki członkowskie obowiązują cały rok kalendarzowy.
 6. Składki należy wnosić w pełnej wysokości, niezależnie od faktycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 7. Pojedyncza nieobecność zawodnika nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.
 8. Składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
 9. Nagłe zachorowania i nieobecność dziecka nie mogą być powodem płacenia niższej składki.
 10. Składka może ulec zmniejszeniu lub zwolnieniu z niej w przypadku: długotrwałej choroby przekraczającej 30 dni na pisemny wniosek rodzica, udokumentowanej trudnej sytuacji finansowej, osiągnięć sportowych na wniosek trenera lub kierownika sekcji.
 11. Miesięczna składka członkowska za członka uczestnika (dziecko) jest obligatoryjna i płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 12. W przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, klub zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z grupy treningowej.
 13. Zniżka dla rodzeństwa 50% składki na drugie i kolejne dziecko.
 14. Składka za okres wakacyjny (lipiec i sierpień) dla wszystkich członków uczestników nie uczestniczących w zajęciach organizowanych przez klub a kontynuujacych szkolenie od września wynosi 35 zł za miesiąc.

___________________________________________________________________________

 • Składka członkowska w sekcji łyżwiarskiej wynosi 65zł w 2019r a także w 2020r.
 • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest płatność sekcja łyżwiarska
  (Jan Nowak, składka członkowska za kwiecień 2018, sekcja łyżwiarska)

Numer konta sekcji łyżwiarskiej : 25 1240 1109 1111 0010 6567 2786