Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW z siedzibą w Warszawie przy ulicy Goplańskiej 29 lok. 212 adres do korespondencji ul. Goplańska 29 m 49 02-954 Warszawa

Nie mniej zależy nam na tym abyście Państwo otrzymali wszelkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a wiec o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było rzetelne i zgodne z przepisami. Chcemy zapewnić Państwa że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MKS , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MKS KORONA WILANÓW  za pomocą adresu iod@koronawilanow.pl.

Dlaczego przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe uzyskaliśmy po przez wypełnienie deklaracji przystąpienia do MKS KORONA WILANÓW bądź prowadzonej korespondencji . Są to :

 • Nazwisko i imiona
 • Miejsce urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • numer kontaktowy telefonu
 • Adres e-mail
 • Numer PESEL
 • Numer rachunku bankowego
 • Nazwa seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku cudzoziemca numer paszportu lub karty pobytu.

Powyższe dane są nam niezbędne do realizacji zadań ustawowo nałożonych na stowarzyszenia, kluby sportowe oraz organizacje sportowe ( art.6 ust.1b RODO) celem zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Biurem Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MKS KORONA WILANÓW
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami MKS KORONA WILANÓW;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa MKS KORONA WILANÓW może przekazać  Pani/Pana dane osobowe odbiorcą trzecim jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną w szczególności :

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Biuro Sportu i  Rekreacji m.st. Warszawy
 • Jednostkom Samorządu terytorialnego
 • Polskim Związkom Sportowym w których MKS KORONA WILANÓW jest zrzeszony
 • Główny Urząd Statyczny
 • Policja
 • Prokuratura
 • Sąd
 • Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Partnerom działającym na nasze zlecenie

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z poważaniem

Zarząd

MKS KORONA WILANÓW